ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ

ನೀವು ಅವಲಂಬನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು

1. ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು

2. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನರಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

3. ವಿವಾಹಾಪೇಕ್ಷಿತ ಹವ್ಯಕ ಬಂಧುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು

4. ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

5. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು

6. ಅವಲಂಬನ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು

7. ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು

8. ಅವಲಂಬನದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು

ಬನ್ನಿ, ಸುಂದರ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ