ಪ್ರಕಟಣೆ
೨೨ ಮೇ ೨೦೧೧ ಭಾನುವಾರ
'ಭವಿಷ್ಯ’ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸ್ಥಳಃ
 ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮುಜುಂಗಾವು
ಸಮಯಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30 ಘಂಟೆಯಿಂದ
ವಾರ್ತೆ
19 ಜುಲೈ , 2009

ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವರ

 
 
02 ಜುಲೈ, 2009

ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ

 
 
17ಮೇ, 2009

"ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವಿವರ

 
 
11 ಏಪ್ರಿಲ್, 2009

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ “ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ”ದ ವಿವರ