ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
11 ಏಪ್ರಿಲ್, 2009
ಅವಲಂಬನದ ನಲಿವು ವಿಭಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತನಿಧಿಯ ಸಹಬಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ "ಉಚಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ" ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು
     
ತಯಾರಿ
ದ್ವಜಾರೊಹಣೆ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ
ಉಧ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ
ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎನ್. ಭಟ್
ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಭಟ್
ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
ಸಭೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ