ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗರ
ಜನವರಿ 11, 2009
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ’ಭವಿಷ್ಯ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು
     
ಅವಲಂಬನ
ತಯಾರಿ
ತಯಾರಿ
ನೊಂದಾವಣಿ
ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ
ಸ್ವಾಗತ: ಸುಮಂತ
ಅವಲಂಬನದ ಉದ್ದೇಶ: ಕೆ.ಪಿ
ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ: ಮಧು ದೊಡ್ದೇರಿ
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಗೋಪಾಲ
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಪ್ರಕಾಶ್
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು
ಊಟ
ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಅವಲಂಬನದಿಂದ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪಯಣ