ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು
ಜುಲೈ 19, 2009
ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಗಳು
     
ತಯಾರಿ
ನೋಂದಾವಣಿ
ಗುರುವಂದನೆ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮಾರವರಿಂದ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ
ಸ್ವಾಗತ ಮಧು ದೊಡ್ಡೇರಿಯವರಿಂದ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮಾ
ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು
ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು
ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂವಾದ
ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂವಾದ
ಆದರ್ಶ್ ಅವರಿಂದ Spoken English class
ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಧನ್ಯವಾದ ನಂದನ್ ಕುಗ್ವೆಯವರಿಂದ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವಲಂಬನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪಯಣ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪಯಣ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪಯಣ