ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು
ಜುಲೈ 02, 2009
ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಗಳು
     
ಉಧ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ
ಉಧ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸುಮಾ ನಡಹಳ್ಳಿಯವರಿಂದ